Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Akceptuję

Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy
b) w innych celach, w tym marketingowych i promocyjnych, jeżeli klient wyrazi na to zgodę.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom.
4. Wszelkie czynności na danych osobowych są wykonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Dane te chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej albo wysłać do Sprzedającego list na wskazany na wstępie regulaminu adres jego siedziby.
6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie (newsletter).